Quy trình quản lý

HỆ THỐNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

GMO-Z.com RUNSYSTEM áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đồng thời thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, công ty và xã hội.

1. Chứng chỉ ISO 9001: Là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành và được áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. GMO-Z.com RUNSYSTEM đã được tổ chức UKAS (Anh Quốc) xác nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào ngày 04/05/2012. Với sự duy trì và cải tiến liên tục, ngày 24/08/2017, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã được chứng nhận là chuyển đổi thành công phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

2. Chứng chỉ ISO 27001: Năm 2013, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 và được đánh giá thỏa mãn các tiêu chuẩn vào ngày 20/02/2014 bởi tổ chức DAS. Với việc duy trì cải tiến liên tục hệ thống ISMS (Information Security Management System) ngày 29/02/2016 GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục được công nhận chuyển đổi thành công phiên bản ISO 27001:2005 sang ISO 27001:2013.

3. Chứng chỉ CMMI: Mô hình năng lực trưởng thành tích hợp – Capability Maturity Model Integration (CMMI) là khuôn khổ cải tiến quy trình dành cho các doanh nghiệp phần mềm. CMMI cung cấp một định nghĩa rõ ràng về những hành động cần được doanh nghiệp xúc tiến để nâng cao năng suất hoạt động được phát triển bởi CMMI Institute. Ngày 30/07/2012 GMO-Z.com RUNSYSTEM được tổ chức SEI chứng nhận là đạt CMMI level 3 và tái chứng nhận thành công vào ngày 30/07/2015.

4. Hệ thống quy trình quản lý chất lượng: Hệ thống quy trình phát triển phần mềm được xây dựng tích hợp theo các tiêu chuẩn CMMI, ISO, một số quy trình có thể kể đến như: Quy trình dự toán, quy trình lập kế hoạch, quy trình quản lý yêu cầu, Quy trình thiết kế , Quy trình kiểm thử, Quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình quản lý rủi ro, quy trình đào tạo…….